Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Žádost o mimořádný neinvestiční příspěvek na stipendia

Tiskopisy ke stažení:

Žádost o mimořádný příspěvek (*xlsx) 

Předpokládaný počet žáků (*xlsx) - tabulka, do které se vyplňují počty žáků v jednotlivých stipendijně podporovaných oborech a ročnících v aktuálním školním roce a odhad přijímaných žáků pro následující školní rok, podklady z této tabulky poslouží k přerozdělení prostředků, které jsou pro rok 2021 alokovány v rozpočtu Libereckého kraje pro potřeby Stipendijního programu

Postup pro podání řádné žádosti o mimořádný neinvestiční příspěvek:

Žádost může podat pouze škola zapojená do Stipendijního programu pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání.  

Žádost o mimořádný příspěvek na rok 2021 opatřený razítkem a podpisem statutárního zástupce školy doručte do 22. 1. 2021 na Krajský úřad Libereckého kraje (lze poštou, datovou schránkou, osobně). 

Do stejného data odešlete na e-mailovou adresu kveta.sirova@kraj-lbc.cz vyplněnou tabulku s předpokládanými počty žáků

Postup pro podání žádosti v případě nedostatku finančních prostředků v průběhu roku:

V případě, že mimořádný příspěvek z rozpočtu Libereckého kraje určený na úhradu výdajů spojených se stipendii nevystačí na celý kalendářní rok, je možné žádat o navýšení příspěvku. V tom případě se použije stejný formulář jako při předkládání řádné žádosti (výše ke stažení). V kolonce závazný parametr je nutné změnit počet měsíců, na které je požadováno navýšení provozního příspěvku (např. z původního počtu deset na dva - listopad a prosinec).

Kontaktní osoba:

Bc. Květa Šírová

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Tel: 485 226 637