Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Konec projektu zaměřeného na podporu polytechniky, nadaných či gramotností proběhl ve znamení webinářů

01. 07. 2020

Uzavření škol a nouzový stav zkomplikovaly částečně plnění vzdělávacích aktivit projektu NAKAP LK I, který probíhal především na základních a středních školách v Libereckém kraji. Díky nasazení zapojených se nakonec podařilo nahradit vzdělávání „v terénu“ webináři a online programy. Pedagogové z celého Libereckého kraje tak nebyli ochuzeni o inspiraci a nové poznatky, které čerpali aktivně během posledních dvou let díky projektu.

Velký ohlas mezi učiteli zaznamenaly čtyři webináře, které samy připravovaly konzultantky všech čtyř pedagogicko-psychologických poraden. Náplní byly rady a tipy pro učitele nadaných žáků, kteří se potýkali s nástrahami dálkové výuky a uvítali ulehčení příprav. Dále také putovaly virtuálním prostorem informace o identifikaci a rozvoji nadaných žáků, které měly také původně konzultantky předávat učitelům osobně ve školách či rodičům v poradnách.

Aktivní účastníky měly také webináře nahrazující vzdělávací metodické centrum na Krajském úřadě Libereckého kraje, které stejně jako předchozí zmíněné probíhaly v rámci aktivity zkvalitnění péče o nadané žáky. Kromě šíření osvěty a konzultací vznikla v průběhu projektu příručka, dostupná online přes odkaz ve facebookové skupině Učíme v Libereckém kraji, která shrnuje základní informace týkající se vzdělávání nadaných v Libereckém kraji včetně identifikace a diagnostiky. Příručka je volně vyvěšená na úložišti, které je navíc plné přínosných a zajímavých pracovních listů a materiálů do výuky základních škol.

Také další projektová aktivita podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků ZŠ a SŠ vzala zavděk virtuálním prostorem, kde Krajská vědecká knihovna uspořádala poslední vzdělávací akci na téma Mezi čtenářskou a estetickou gramotností. Největší akcí byla třídenní Letní škola pro podporu matematické gramotnosti. Aktivní pedagogové z celého Libereckého kraje se zapojili během posledních dvou let trvání projektu do 13 workshopů a praktických seminářů na toto téma. Vzdělávací akce se setkaly s pozitivní odezvou a měly i své stálé účastníky, kteří mohli nabyté zkušenosti začlenit hned do výuky. Jedním z hostů byl například oblíbený lektor-učitel Lukáš Heřman, kterého si od té doby zvou na školení již i samy školy v Libereckém kraji.

Čtenářskou gramotnost měla na starosti v rámci projektu Krajská vědecká knihovna, partner projektu, která uskutečnila 9 seminářů-workshopů. Knihovna organizovala také odbornou konferenci, kterou navštívilo téměř 70 účastníků.

V rámci projektu NAKAP LK I proběhl pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti realizovaný společností Moore Czech Republic, s. r. o. (dříve BDO Advisory, s. r. o.) Zapojilo se do něj 25 základních a 10 středních odborných škol či učilišť, jejichž pedagogové měli možnost sledovat úroveň jednotlivých žáků. Dostali také k dispozici přístup na portál s konkrétními metodikami, nápady do hodiny a pracovními listy. Osm škol ze zapojených navštívil v rámci vyššího stupně podpory odborný tým, který poskytl pedagogům své zkušenosti přímo osobně.

Celorepublikové uzavření škol také ovlivnilo plnění aktivity zaměřené na podporu polytechnického vzdělávání, do níž bylo zapojeno 24 středních škol z Libereckého kraje a IQLANDIA o. p. s. Z rozpočtu projektu si nakoupily potřebné vybavení pro realizaci následujících aktivit:

  • Šest středních škol vytvořilo metodická centra pro pedagogy ZŠ a SŠ za účelem přenosu zkušeností, příkladů dobré praxe a podpory spolupráce tak, aby znalosti absolventů ZŠ odpovídaly požadavkům SŠ. Podobné metodické centrum vzniklo i v IQLANDII, kde bylo zaměřeno na badatelsky orientovanou výuku. Pedagogové, kteří se rádi vzdělávají, měli tak možnost sejít se na více než 60 setkáních.
  • Čtrnáct středních škol připravilo 32 volnočasových aktivit zaměřených na polytechnické vzdělávání žáků SŠ s cílem rozšířit probírané učivo. Kroužky měly zaměření vždy podle specifikace školy. Zvídavé děti se tak mohly věnovat 3D tisku, elektrotechnice a CNC strojům či zušlechťování skla.
  • V podobném duchu se nesly i volnočasové aktivity zaměřené na polytechnické vzdělávání žáků ZŠ, do nichž se zapojila pouze Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola v Liberci a Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě. Každá škola vytvořila dva kroužky, ale bohužel nebyly dostatečným lákadlem.
  • Dalším přínosem pro podporu polytechnického vzdělávání byly dny určené žákům SŠ, které probíhaly po celou dobu projektu u partnerské IQLANDIA, o. p. s. Středoškoláci měli na výběr ze sedmi témat, každému se věnovali 4,5 hodiny a odhalovali přírodní zákonitosti s pomocí moderního vybavení. Těchto návštěv mělo proběhnout 150, ovšem uzavření škol znemožnilo plán dodržet. Proto IQLANDIA vytvořila online verze dvou z těchto programů jako náhradu výuky.

Všech 24 partnerských škol z Libereckého kraje realizovalo přes 400 projektových dní zaměřených na chemii, fyziku, biologii, ekologii, které podpořily spolupráci středních a základních škol prostřednictvím sdílení učeben/dílen/laboratoří na SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na polytechnické vzdělávání. Děti se tak podívaly do truhlárny, kalírny, soustružny či elektrolaboratoře, kde středoškoláci připravovali aktivity pro mladší návštěvníky.

Posledním výstupem z projektu byla Školská inkluzivní koncepce Libereckého kraje. Na jejím vzniku dva roky pracovali odborníci z různých oblastí vzdělávání. Od zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje z odborů školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a sociálních věcí, přes zástupce škol a školských zařízení, zástupců místního akčního plánování, rodičů, po zástupce z řad odborné veřejnosti. Věnovali se obecným a dílčím cílům koncepce, poté autor koncepce vytvořil její konečnou podobu.

Na rozpočtu projektu NAKAP LK I, který zahrnoval 56,8 milionů korun, se 85% podílela Evropská unie, 10% Česká republika a 5% Liberecký kraj. Partnery projektu byli pedagogicko-psychologické poradny v Liberci, Jablonci nad Nisou, v České Lípě a Semilech, více než dvacet středních škol, Krajská vědecká knihovna v Liberci a IQLANDIA Liberec. „Zapojeny byly ale také další základní a střední školy v celém kraji,“ upozorňuje Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje, který řídí rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Témata projektu NAKAP LK I vycházejí z prioritizace Krajského akčního plánu.

Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I

CZ.02.3.68./0.0/0.0/16_034/0008498

logolink - NAKAP I

Zadejte text