Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Soutěže a talentovaná mládež

Na těchto stránkách a souvisejících odkazech naleznete pravidla a propozice soutěží a přehlídek pro žáky, jejich termíny, výsledky a související dokumenty. Touto oblastí se zabývá především oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje.

V případě potřeby upřesnění informací kontaktujte Ing. Evu Hodboďovou (e-mail: eva.hodbodova@kraj-lbc.cz, telefon: 485 226 635).
 

Aktualizované termíny okresních kol soutěží a přehlídek ve školním roce 2010/2011 jsou členěny podle termínu konání (měsíční přehled) a podle typu soutěže (předmětové olympiády).
 
Aktuální výsledky krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek.


OSTATNÍ SOUTĚŽE 

 

Zelená stezka Zlatý list

Český svaz ochránců přírody 36/02 ZO při Správě CHKO Jizerské hory ve spolupráci s Libereckým krajem, resortem zemědělství a životního prostředí, připravuje krajské kolo 39. ročníku přírodovědně-ekologické soutěže kolektivů dětí a mládeže. Soutěž se uskuteční 14.5.2011 od 9.30h v obci Osečná, prezentace 8.30 - 9.30h. Závazné přihlášky budou přijímány nejpozději do 6.5.2011 na adrese krajského koordinátora, je možné odeslat i elektronicky. V případě zájmu může přihlásit každá organizace 2-3 šestičlenná družstva. Podrobné informace naleznete v propozicích soutěže.

Propozice krajského kola (__) 

 

Závazná přihláška (__)

Propozice celostátního kola (__) 

 

Básníš, básním básníme – BBB

Základní škola K. H. Máchy a Městská knihovna v Doksech vyhlašují v rámci projektu „Mácha a my“ 6. ročník literární soutěže Básním, básníš, básníme. Tematické zaměření: Lyricky laděná poezie a próza věnovaná lásce i jarní přírodě. Do 1. května 2011 mohou posílat své příspěvky žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií elektronicky nebo tištěné na adresu školy. Podrobné informace naleznete v propozicích soutěže.

Propozice (__)

Kontakt: korcova.marie@zsdoksy.cz, ZŠ K. H. Máchy, Valdštejnská 253, 472 01 DOKSY

 

 

Olympiáda mladých chovatelů 2010/2011

Ústřední komise pro práci s mládeží Českého svazu chovatelů vyhlašuje další ročník vědomostní soutěže mladých chovatelů do 18 let. Finále (celostátní a mezinárodní kolo) se uskuteční v termínu 17. - 21. 8. 2011 v Opavě v Moravskoslezském kraji. Více na stránkách vyhlašovatele - www.cschdz.eu/mladez/vyhlaseni-43rocnik-omch.aspx (__). 

Harmonogram (__)

Propozice (__)

 

Školní časopis roku

Až do 15. září 2011 lze zasílat dva výtisky školního časopisu z období 2010-2011 společně s vyplněnou přihláškou do krajského kola 5. ročníku celostátní soutěže školních časopisů a novin. Bližší informace a přihlášku do soutěže naleznete v následujících přílohách.

Anotace (__)

Kritéria (__)

Přihláška (__)

 

 

Finanční gramotnost 2010 - ZAHÁJENÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo ve  Věstníku MŠMT ČR pod č. j. 13 595/2010-51 již 2. ročník celostátní soutěže č. A/37  s názvem „Finanční gramotnost“ ve školním roce 2010 / 2011 pro žáky 2. stupně základních škol (I. kategorie - ZŠ) a žáky všech typů středních škol (II. kategorie - SŠ) z teoretických a praktických znalostí v oblasti finanční gramotnosti.

Dne 18. 1. 2011 byla zahájena školní kola. Již před zahájením se do soutěže přihlásilo více než 300 základních a středních škol. Žáci se prostřednictvím soutěže budou více orientovat v problematice peněz, domácích rozpočtů, ochrany spotřebitelů, cen a dalších. Finančně gramotný žák bude schopen odpovědně spravovat svůj osobní rozpočet, orientovat se ve finančních záležitostech a bude se umět bránit i předlužení.

Prostřednictvím soutěže mohou pedagogové a ředitelé škol  b e z p l a t n ě  změřit úroveň znalostí u jednotlivých žáků a přizpůsobit další vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti jejich potřebám. Výsledky a průběh soutěže budou vyhodnocovány a poznatky z toho vyplývající budou použity pro pořádání dalších ročníků i pro aktualizaci učebnic a školících materiálů.

Prvního ročníku soutěže „Finanční gramotnost“ se zúčastnilo téměř 25.000 žáků. Soutěž pomáhá změřit úroveň znalostí finanční gramotnosti. Dalším přínosem soutěže je vzájemná spolupráce učitelů, předávání si zkušeností při zavádění finančního vzdělávání žáků ZŠ a SŠ nejen na školách, ale i v rámci volnočasových aktivit.

Finanční gramotnost je věčné téma, nezbytné k orientaci v dnešním světě a k pochopení reforem. Více na webových stránkách www.fgsoutez.cz  (__) 

Kontaktní osoba pro ZŠ: Lucie Štolbová, tel.: 725 184 519, e-mail: lucie.stolbova@fgsoutez.cz

Kontaktní osoba pro SŠ: Petra Frantová, tel.: 724 891 001,e-mail: petra.frantova@fgsoutez.cz 

 

SAPERE – vědět, jak žít - ZAHÁJENÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo ve  Věstníku MŠMT ČR pod č. j. 13 595/2010-51 1. ročník celostátní soutěže č. B/44  s názvem „SAPERE – vědět, jak žít“ ve školním roce 2010 / 2011 pro žáky 2. stupně základních škol (I. kategorie - ZŠ) a žáky všech typů středních škol (II. kategorie - SŠ) ze znalostí v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy.

Od dnešního dne - 24. 1. 2011 jsou zahájena školní kola. Již před zahájením se do soutěže přihlásilo více než 80 základních a středních škol.

Hlavním posláním soutěže je vzbudit zájem o zdravý životní styl včetně zdravé výživy a podnítit tak žáky k uvědomění si vlastní odpovědnosti za své zdraví, které nelze ničím nahradit. Soutěž se také zaměřuje na oblast prevence před obezitou, prevence před poruchami příjmu potravy (jako např. bulimie či anorexie) a dalších nemocí spojených s nedodržováním zásad zdravého životního stylu včetně prevence problémů způsobených nezdravým životním stylem (např. cukrovka).

Dalším přínosem soutěže je i vzájemná spolupráce učitelů, předávání si zkušeností z oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy nejen na školách, ale i v rámci volnočasových aktivit. Navíc na vítěze soutěže čekají hodnotné ceny! 

Soutěž je bezplatná a dobrovolná. Více na webových stránkách www.saperesoutez.cz. (__) 

Kontaktní osoba pro ZŠ: Lucie Štolbová, tel.: 725 184 519, e-mail: lucie.stolbova@saperesoutez.cz 

Kontaktní osoba pro SŠ: Petra Frantová, tel.: 724 891 001, e-mail: petra.frantova@saperesoutez.cz

 

Náchodská prima sezona

Od 30. dubna do 7. května 2011 bude probíhat již 14. ročník festivalu studentské tvořivosti Náchodská prima sezona.  Ve spolupráci s MŠMT ČR vyhlašují jako soutěž typu “C” XII. ročník festivalu určeného studentům středních škol a ZUŠ ve věku 15-20 let v těchto soutěžních oborech : Poezie, próza, scénář, kresba a malba, objekty, umělecká fotografie (ve spolupráci s NIPOS ARTAMA) a studentské divadlo, studentské hudební skupiny všech žánrů (základní dělení přehlídky je folk, rock, jazz). Ve spolupráci  se střediskem amatérské kultury IMPULS Hradec Králové  a Východočeským volným sdružením pro amatérský film a video. Propozice NPS 2011 (__), Propozice divadlo (__), Průvodní list (__), Přihláška (__)

 

ViBuch

Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky je nový korespondenční kurz zaměřený na žáky středních škol se zájmem o přírodní vědy. Hlavní myšlenkou je ukázat mladým lidem, že chemie a vědy s ní spojené jsou velmi zajímavými a perspektivními obory. ViBuCh také otvírá studentům pohled na reálné výzkumné projekty, které se řeší na české akademické půdě. Nejlepší řešitelé kurzu budou mít také šanci zúčastnit se týdenního soustředění na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a spojit teoretické základy z kurzu s praxí v nových moderně vybavených laboratořích. Zájemci se mohou zaregistrovat na stránkách kurzu: chemi.muni.cz/vibuch (__) 

 

Výtvarná soutěž pro děti a mládež k Roku chemie

Odbor environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pořádá výtvarnou soutěž k Roku chemie pro žáky základních a středních škol. Umíme žít bez toho, abychom využívali produkty, které vznikly za pomoci chemie? Víte, že chemie je i v pohádkách? Jaká je budoucnost chemie? Malujte, foťte, tvořte koláže a můžete soutěžit i s využitím počítače.  Uzávěrka soutěže je 31. května 2011 a na vítěze čeká řada hodnotných věcných cen. Více informací k soutěži najdete v propozicích anebo na www.mzp.cz/cz/rok_chemie_soutez (__). Pro přihlášení do soutěže je nutné vyplnit registrační formulář.

Komiksová soutěž (__)

Propozice (__) 

registrační formulář (__)

 

 

Zpracovávám...