Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu > DOTACE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A ZAMĚSTNANOST > Program na podporu dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2016

Program na podporu dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2016

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje

Název oblasti podpory: Školství a mládež

Název programu: Ostatní školství a mládež – doprava žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2016

Účel podpory

Zajištění dopravy žáků posledních a předposledních ročníků mimolibereckých základních škol na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2016 (13. – 15. 10. 2016)

Důvody podpory stanoveného účelu

Zvýšení informovanosti žáků a jejich zákonných zástupců
o vzdělávací nabídce v Libereckém kraji i dalších regionech

Správce programu

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Kontaktní osoby programu

Lenka Kočová

(e-mail: lenka.kocova@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 637)

Odkaz na webové stránky oblasti podpory / programu

http://skolstvi.kraj-lbc.cz/dotace-skolstvi-mladez-a-zamestnanost

Lhůta pro podání žádosti

8. srpna 2016 – 7. září 2016, do 14.00 hod.

Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu

200.000 Kč

Výše dotace a způsobilost výdajů programu

Minimální výše dotace (v Kč)

1.000 Kč

Maximální výše dotace (v Kč)

10.000 Kč

Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů (v %)

Dotace bude poskytnuta až do výše 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně do výše
10.000 Kč.

Max. počet žádostí, které může podat jeden žadatel v této výzvě do programu

1

Způsobilé výdaje

Náklady na dopravu žáků na veletrh

Nezpůsobilé výdaje

  • DPH, o jejíž vrácení má příjemce právo zpětně žádat.
  • Náklady, u kterých nelze prokázat jejich přímý vztah k realizaci projektu.

Správce programu je oprávněn v rámci hodnocení administrativního souladu s výzvou ponížit celkové výdaje uvedené v žádosti o dotaci o případné nezpůsobilé výdaje

Ostatní podmínky programu

A.

Okruh způsobilých žadatelů:

Školy, které nejsou zřízeny Libereckým krajem, se sídlem v Libereckém kraji mimo katastrální území Statutárního města Liberec.

O dotaci nemohou žádat školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem.

B.

Forma podpory:

Účelová neinvestiční dotace (transfer)

D.

Termín realizace aktivit:

Od 1. října 2016 do 16. listopadu 2016 

E.

Způsob, termín a místo podání žádosti:

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně prostřednictvím úplného standardizovaného formuláře „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016“.

Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách Libereckého kraje.

Žádost musí být předložena od 8:00 hodin dne 8. 8. 2016 do 14:00 hodin dne 7. 9. 2016 dvěma níže uvedenými formami.

  1. Elektronicky přes webový portál, jehož odkaz je umístěn na konci elektronického formuláře „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016“ (nikoli prostřednictvím e-mailu), systém umožňuje odeslat pouze žádost bez povinných příloh.

a zároveň


  1. V tištěné podobě nebo prostřednictvím datové schránky (s elektronickým podpisem oprávněné osoby) se všemi povinnými přílohami.


Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

U Jezu 642/2a

461 80  Liberec

ID datové schránky: c5kbvkw

Rozhodující je datum a hodina doručení žádosti.


F.

Lhůty pro rozhodnutí o žádosti:

Konzultace žádostí

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,

 Lenka Kočová (lenka.kocova@kraj-lbc.cz, 485 226 637)

Do 7. září 2016, 12.00 hodin

Příjem žádostí

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,

Lenka Kočová (lenka.kocova@kraj-lbc.cz, 485 226 637)

Od 8. srpna 2016

do 7. září 2016,

14.00 hod.

Kontrola administrativního souladu žádostí

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

září 2016

Projednání návrhu

Rada Libereckého kraje

4. října 2016

G.

Kritéria pro hodnocení:

Datum a čas elektronického podání žádosti.

H.

Právní forma:

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu LK


I.


Způsob financování:

Dotace bude proplacena po předložení závěrečného vypořádání dotace ve výši odpovídající skutečně vynaloženým uznatelným výdajům minimálně ve výši 1.000,- Kč a maximálně do výše 10.000,- Kč.


J.


Podmínky vyúčtování:

Závěrečné vyúčtování projektu bude předloženo dle smlouvy do 30 dnů po ukončení projektu na předepsaném formuláři (povinnou přílohou vyúčtování jsou prezenční listiny přepravených žáků a kopie prvotních daňových dokladů); formulář závěrečného vyúčtování je zveřejněn i na webových stránkách Libereckého kraje (odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – ke stažení – formuláře a tiskopisy) a na informačním a vzdělávacím portálu Libereckého kraje Edulk (Příspěvky - Žáci a rodiče - Akce ve vzdělávání – EDUCA).

Pozn.: 
1) Nedílnou součástí vyhlášeného programu je vzor Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu LK (příloha č. 1) a Vzor veřejnoprávní smlouvy (příloha č. 2).
2) Na poskytnutí dotace z programu není právní nárok a poskytnutí dotace z  programu nezakládá nárok na poskytnutí dotace z programu v obdobích následujících.
3) Neúplné žádosti (elektronická nebo písemná forma) a žádosti dodané po termínu uzávěrky budou z dalšího hodnocení vyřazeny.
4) V případě poskytnutí dotace je žadatel povinen postupovat podle Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje, příslušného Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci a příslušné smlouvy o poskytnutí účelové dotace. 


Příloha č. 1 - Žádost o dotaci z rozpočtu LK 2016
Příloha č. 2 - Vzor veřejnoprávní smlouvy

Vyhlášení programu a podmínky ve formátu *pdf ke stáhnutí ZDE.

Vzor vyplněné žádosti o dotaci 2016 (doprava EDUCA)
Vzor prezenční listiny
Formulář závěrečného vyúčtování

Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Libereckého kraje bude zajišťovat dopravu i pro žáky škol zřizovaných Libereckým krajem. Pro tyto účely jsou vyhrazeny finanční prostředky ve výši 50.000 Kč.

Vyzýváme tímto školy zřizované Libereckým krajem se sídlem v Libereckém kraji vyjma území města Liberec k předložení požadavků na zajištění dopravy. Zájemci o dopravu zašlou vyplněný formulář (níže ke stáhnutí) elektronicky na e-mailovou adresu 

lenka.kocova@kraj-lbc.cz a to v termínu od 8. 8. do 7. 9. 2016. Žádosti budou vyřizovány v došlém pořadí až do vyčerpání alokovaných finančních prostředků.

Formulář (*xlsx)


Zpracovávám...