Počasí Dnes °C
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Prevence rizikového chování

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními na rok 2011

Liberecký kraj vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními na rok 2011.
 
Finanční prostředky může škola nebo školské zařízení obdržet na základě předloženého projektu a vyplněného formuláře žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními na rok 2011, na podporu projektů, které jsou cíleně zaměřeny na problematiku prevence rizikového chování u dětí a mládeže škol a školských zařízení v územní působnosti kraje zařazených v síti škol, předškolních zařízeních a školských zařízeních.
 
Žádosti je možné předkládat (spolu s povinnými přílohami a prohlášením de minimis) v termínu od zveřejnění Výzvy na webu Libereckého kraje do 15. 5. 2011 do 13.00 hod (termín doručení na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje). Dle výzvy je nutné odevzdat Žádost také elektronickou formou na email: petra.krcmarova@kraj-lbc.cz
 
Informace Vám poskytne:
Mgr. Petra Krčmářová, tel: 485 226 639, e-mail: petra.krcmarova@kraj-lbc.cz
 
  
Žádosti neúplné a dodané po termínu uzávěrky budou vyřazeny!
 
Poradenská linka pro pedagogické pracovníky
Institut pedagogicko-psychologického poradenství provozuje telefonickou konzultační linku pro pedagogy všech typů škol a školských zařízení.
Pedagogové se na tuto linku mohou obracet při řešení problémových výchovných situacích ve školách, které se jim nedaří svépomocí vyřešit.
Telefonická linka je anonymní a je k dispozici na telefonních číslech: 841 220 220, 777 711 439. 
 
 
Vzdělávací program Prevence HIV/AIDS a rizikového sexuálního chování na českých školách 
Česká společnost AIDS pomoc, o.s. nabízí účast v projektu „Prevence HIV/AIDS a rizikového sexuálního chování na českých školách“. Myšlenkou projektu je získat v každém kraji České republiky alespoň jednu školu, kde by vznikl tým pedagogů, kteří by v rámci výuky na svých školách koncepčně a dlouhodobě vedli preventivní program v oblasti sexuální výchovy a  prevence HIVS/AIDS pro své žáky.
 
Projekt je koncipován jako dvoufázový výcvik v rozsahu 60 hodin. Kurzy proběhnou již ve školním roce 2010/2011 – 1. fáze na podzim 2010, 2. fáze na jaře 2011. Účast na výcviku včetně cestovného, ubytování a stravy je zdarma. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.
 
 
Kontakt v případě zájmu:
Petr Hájek
ČSAP, o. s.
604 95 14 31
224 810 713
 
 
Programy primární prevence
V přiloženém souboru naleznete sumář programů primární prevence realizované na území České republiky. Jedná se o uskutečnéné programy, jejichž efektivita byla ověřena. Do některých je možné se zapojit a jiné je možno realizovat na jednotlivých školách. Proto uvádíme také odkazy na internetové stránky jednotlivých programů.
Programy primární prevence (*.xls)
Přidáno: 5. 1. 2009

Hvězdička – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Dětský domov Jablonné v Podještědí zahájil 1. října letošního roku v rámci své doplňkové služby činnost zařízení Hvězdička. Hlavním důvodem vzniku tohoto zařízení, je rychlé a pružné řešení problémových situací dětí, které se náhle ocitly v krizové situaci (syndrom CAN, problémové rodinné vztahy, patologické rodičovství, rozvody, nepříznivý zdravotní stav rodičů aj.). Dalším důvodem je snaha o nápravu rodinných vztahů a následně návrat dětí zpět do rodinného prostředí a v neposlední řadě jde také o snahu omezit nařizování ústavní výchovy v případech, kdy lze uplatnit alternativní řešení pobytem dětí v zařízení okamžité pomoci, které zákon upřednostňuje.

Hlavní činnost Hvězdičky je zaměřena na děti, které se ocitly bez jakékoliv péče, nebo je-li jejich život či příznivý vývoj vážně ohrožen, jsou ohroženy v základních právech, nebo nesou znaky syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN). Děti mohou být do zařízení přijímané od věku 3 let až po plnoletost, nejvíce je ale činnost zaměřena na děti školního věku (6 – 15 let). Do Hvězdičky se mohou děti dostat buď na žádost rodičů, oddělení sociálně právní ochrany dětí, nebo na základě rozhodnutí soudu. Celková kapacita zařízení je 10 míst.

Kromě všech typů škol, které naplňují poslání základního vzdělávání spolupracuje zařízení s pediatrem, klinickým psychologem, sexuologem, dětským psychiatrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky. Spolu s nimi a s vychovateli se nové zařízení Hvězdička snaží poskytnout dětem náhradní rodinné zázemí a péči, přičemž předním hlediskem bude vždy nejlepší zájem dítěte.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:

  • p. Mgr. Vlastimila Faltýnka, ředitele Dětského domova (tel: 487 762 626, vf.24@tiscali.cz)
  • pí. Mgr. Janu Pittnerovou, sociální pracovnici (tel: 487 762 451, j.pittnerova@tiscali.cz)
  • vychovatele krizového zařízení, kteří pracují 24 hodin denně (tel: 487 762 451)

Hvězdička, zařízení okamžité pomoci (*.ppt)
Přidáno: 10. 10. 2008

Nabídka materiálů a programů zaměřených na prevenci HIV/AIDS  

Státní zdravotní ústav Praha seznamuje prostřednictvím stránek Národního programu boje proti AIDS v ČR s problematikou HIV/AIDS a spolu s MŠMT ČR nabízejí školám preventivní materiály a program Hrou proti AIDS. Podrobnější informace naleznete na těchto webových stránkách: http://www.aids-hiv.cz a nebo vám je poskytne pan Jiří Stupka - jiri.stupka@szu.cz.
Přidáno: 15. 2. 2008

 

 

Zpracovávám...